facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: RODO

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH we WRZEŚNI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dnia 27 kwietnia 2016 informuję, że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących adres: ul. Kaliska 2a, 62-300 Września.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych – Annę Nawrocką, z którą można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@zstio-wrzesnia.pl lub pisemnie na adres: ul. Kaliska 2a, 62-300 Września.

3. Państwa dane osobowe, zgodnie art. 6 Rozporządzenia, mogą być przetwarzane:

1) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (obowiązki te wynikają

z rozporządzeń i zarządzeń określających zadania powiatu i innych przepisów powszechnie obowiązujących, jakie mają zastosowanie dla jednostek samorządu terytorialnego);

2) jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

3) jeżeli jest to niezbędne do wykonywania umowy;

4) za zgodą osoby, której dane dotyczą, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Odbiorcami danych mogą być: Starostwo Powiatowe i jego jednostki organizacyjne, Zarząd i Rada Powiatu, Kuratorium, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Poczta Polska, urzędy gmin, firmy doradcze oraz konsultingowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne i informatyczne oraz inne podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz Administratora.

5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych

i przechowywane prze okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

6. Osoby, których dane dotyczą, maja prawo do:

1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2) żądania sprostowania danych osobowych;

3) żądanie usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

5) przenoszenia danych osobowych;

6) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

7)wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator zapewnia realizację powyższych praw w zakresie wynikającym z art. 15-22 Rozporządzenia. Zgłoszenie żądania realizacji praw, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-4, powinno nastąpić poprzez wysłanie poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@zstio-wrzesnia.pl lub pisemnie na adres: ul. Kaliska 2a 62-300 Września.

7. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji praw

i obowiązków stron postępowania. Ponadto, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania określonych czynności, w tym np. zawarcia i wykonania umowy. W związku z tym brak podania danych osobowych może skutkować niemożnością zrealizowania uprawnienia wynikającego z przepisu prawa lub zawarcia umowy. 

 

 

 

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl