facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Regulamin Internatu

REGULAMIN  INTERNATU
ZESPOŁU  SZKÓŁ  TECHNICZNYCH  I  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. GEN. DR.  ROMANA  ABRAHAMA  WE  WRZEŚNI 

 I.  Postanowienia  ogólne:

1.    Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Internat jest koedukacyjny, posiada 156 miejsc dla wychowanków.

2. Internat gwarantuje wychowankom:
? zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie
? warunki do nauki i rozwijania własnych zainteresowań
? warunki do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki, upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków dbałości o zdrowie
? wyrabianie zaradności życiowej, rozwijanie samodzielności i samorządności
? przygotowanie do pełnienia różnych ról w dorosłym życiu
? organizowanie samopomocy koleżeńskiej w nauce.

II.    Organizacja pracy w internacie

1.    Internat jest czynny w roku szkolnym w całym okresie trwania zajęć lekcyjnych, z wyjątkiem przerw świątecznych, ferii zimowych i wakacji letnich oraz wcześniej uzgodnionych tzw. wyjazdówek.

Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze. Grupa wychowawcza stanowi podstawową komórkę samorządu internatu. Wychowankowie grupy wybierają spośród siebie samorząd grupy.
Do zadań samorządu grupy, realizowanych w uzgodnieniu z wychowawcą, należy:
? inicjowanie zadań zmierzających do podnoszenia wyników nauczania i pracy opiekuńczo-wychowawczej
? dokonywanie podziału zadań pomiędzy członków grupy
? koordynowanie prac wykonywanych przez członków grupy
? regulowanie wewnętrznego życia grupy, rozstrzyganie sporów, wnioskowanie o wyróżnienia i nagrody
3.  Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca, który współdziała z młodzieżą w realizacji zadań grupy.
4.  Samorząd internatu stanowią wszyscy wychowankowie.
5. Pracą samorządu kieruje wybrany przez wychowanków zarząd samorządu.
6.  Do zadań zarządu samorządu należy:
? współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo-wychowawczej i gospodarczej internatu
? koordynowanie wszelkich prac podejmowanych przez grupy
? reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie internatu i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni
? współdecydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji internatu tj. w sprawie jadłospisu itp.
? inicjowanie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej i rozrywkowej w internacie oraz innych form wynikających z planu pracy internatu.
7.  Internat umożliwia korzystanie z wyżywienia w stołówce uczniom, którzy nie mieszkają w internacie.
8.  Stawkę żywieniową na osobodzień ustala Dyrektor ZSTiO w  porozumieniu z kierownikiem internatu – po uzyskaniu akceptacji  Starosty Wrzesińskiego.
9.  Rada Wychowawców Internatu jest organem powołanym do opracowania i prowadzenia całokształtu spraw opiekuńczo-wychowawczych. Przewodniczącym Rady Wychowawców Internatu jest Kierownik Internatu a członkami są pracownicy pedagogiczni – Wychowawcy. Rada jest integralną częścią Zespołu Wychowawczego oraz Rady Pedagogicznej ZSTiO. Do zadań Rady Wychowawców Internatu należy w szczególności:
?inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej
?dokonywanie analizy oraz oceny działalności opiekuńczo-wychowawczej internatu, ustalanie wniosków do stałego podnoszenia poziomu jej działalności
?podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom internatu oraz wnioskowanie do Rady Pedagogicznej ZSTiO w sprawie skreślenia wychowanka z listy mieszkańców
?organizowanie samokształcenia, współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i rodzicami.
10. Internat prowadzi następującą dokumentację:
?  Dzienniki zajęć grup wychowawczych
?  Książkę ewidencji wychowanków
?  Książkę raportów dziennych
?  Książkę wyjść i wyjazdów wychowanków
?  Karty informacji o wychowankach
?  Protokolarz Rady Wychowawców Internatu
?  Książkę meldunkową wychowanków
?  Roczny Plan Pracy Opiekuńczo-wychowawczej
?  Harmonogram Pracy Wychowawców Internatu
?  Plan Hospitacji zajęć wychowawczych
?  Informacje o pracy pedagogicznej wychowawców
?  Książkę Zarządzeń Wewnętrznych.

III.  Wychowankowie Internatu

1. Uczeń zamieszkały w internacie ma prawo do:
♦  podmiotowego i życzliwego traktowania w procesie opiekuńczo-wychowawczym
♦ ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną oraz ochrony i poszanowania godności osobistej
♦  wybierania i wyboru do zarządu samorządu  grupy i internatu
♦  doboru współmieszkańców w pokoju
♦  odpowiednich warunków do samokształcenia
♦  właściwych warunków do utrzymania higieny
? ciepłej wody
? środków do utrzymania czystości w pokoju
♦  miejsca i urządzeń do wykonywania drobnych przepierek, suszenia, prasowania i konserwacji odzieży
♦  udzielenia pierwszej pomocy i skorzystania z wyposażenia podręcznej apteczki I – pomocy przedmedycznej
♦  przyjmowania osób odwiedzających go na terenie internatu i za zgodą  wychowawcy
♦  korzystania z pomocy wychowawcy w rozwiązywaniu problemów dotyczących życia osobistego i rodzinnego oraz nauki i zamieszkania w internacie
♦  korzystania z podręcznych kuchenek celem przygotowania potraw i napojów między posiłkami zasadniczymi
♦  wypoczynku , w szczególności w czasie ciszy nocnej
♦  oglądania programów telewizyjnych po godz. 22:00 za zgodą wychowawcy pod warunkiem, że nie zakłóci to wypoczynku pozostałym wychowankom internatu
♦  uczestnictwa we wszystkich imprezach organizowanych przez samorząd internatu oraz w imprezach organizowanych przez inne instytucje w środowisku
♦  wyjścia poza obręb internatu i powrót do godz. 16:30 oraz w uzasadnionych przypadkach za zgodą wychowawcy grupy – po godz. 16:30
♦  wyjazdów do rodziców w każdą sobotę, niedzielę i święto po uprzednim zgłoszeniu tego faktu wychowawcy grupy
♦  pozostania w internacie w dni wolne od lekcji po wcześniejszym zgłoszeniu i uzasadnieniu tego wychowawcy grupy
♦  korzystania z wszelkich dostępnych urządzeń technicznych, celem rozwijania własnych zainteresowań ( np. sprzęt sportowy )
2. Uczeń zamieszkujący w internacie ma obowiązek:
♦ przestrzegać zasad  Rozkładu Dnia
♦ wypełniać obowiązki dyżurnych
♦ przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się na terenie internatu i poza nim
♦ ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa
♦ materialnie odpowiadać za szkody spowodowane przez niedbalstwo lub nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem; w przypadku niemożności ustalenia winnego- mieszkańcy wspólnych pomieszczeń odpowiadają za szkody solidarnie
♦ wszystkie zauważone braki i uszkodzenia w inwentarzu lub urządzeniach zgłosić niezwłocznie wychowawcy lub kierownikowi internatu
♦ zameldować się na pobyt czasowy
♦ oszczędnie gospodarować zużyciem energii elektrycznej i wody
♦ nie używać w pokojach czajników i grzejników elektrycznych,
♦ przebywać na terenie internatu od godz. 16:30
♦ przestrzegać ciszy w czasie nauki własnej i w porze nocnej
♦ spożywać posiłki przygotowywane przez kuchnię internacką – wyłącznie w stołówce
♦ zgłosić wychowawcy własną niedyspozycję – np. chorobę
♦ uczniowie chorzy wyjeżdżają do domu lub przebywają w izolatce
♦ uczniowie winni wrócić z domu do internatu w niedzielę lub święto do godz. 21:00 albo w godzinach porannych dnia po niedzieli lub święcie
♦ uzyskać zgodę wychowawcy na wyjście z internatu po godz. 16:30
♦ przedstawić wychowawcy grupy zwolnienie wychowawcy klasy z lekcji - celem wyjazdu w tygodniu ( pn – czw)
♦ wykonać  polecenie przełożonych i członków zarządu samorządu w zakresie prac porządkowych
♦ dbać o higienę osobistą i otoczenia – utrzymać porządek w pokoju, pomieszczeniach ogólnych i obejścia budynku
♦ dekorację w pokoju uzgodnić z wychowawcą grupy
♦ przestrzegać zasady aby dziewczęta przebywały na piętrze damskim, a chłopcy na piętrze męskim
♦ systematycznie uczyć się i właściwie wykorzystywać czas na naukę, udzielać współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce
♦ współudziału w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w internacie
♦ regularnie uiszczać opłaty za wyżywienie w stołówce internatu
♦ odnosić się z szacunkiem do współmieszkańców i wszystkich pracowników internatu.
3.  W internacie obowiązuje  zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu, przebywania na terenie internatu w stanie po spożyciu alkoholu oraz handlu i  używania środków odurzających ( narkotyki, dopalacze itp. ).
4.  Pokoje winny być zakluczone wyłącznie wtedy, gdy nikogo nie ma wewnątrz.
5.  Uczniowie posiadają własną pościel, którą piorą i zmieniają nie rzadziej niż co 4 tygodnie.
6.  Wszystkie sprawy wynikłe i nie ujęte w niniejszym Regulaminie, należy
uzgodnić z przełożonym.

IV.    Nagrody i wyróżnienia uczniów.

Nagrody i wyróżnienia przyznają wychowankom  członkowie Rady
Wychowawców Internatu na wniosek wychowawcy grupy lub zarządu
samorządu internatu.
• Pochwała wychowawcy grupy
• Pochwała kierownika internatu
• List pochwalny do rodziców ucznia
• Nagrody książkowe, dyplomy wręczane w czasie uroczystości
internackich i szkolnych.

V.    Kary dla uczniów.

• Upomnienie wychowawcy grupy
•  Nagana wychowawcy grupy
•  Upomnienie kierownika internatu
•  Nagana kierownika internatu

Rada Wychowawców Internatu może wnioskować do Rady Pedagogicznej ZSTiO o skreślenie z listy wychowanków w przypadku:
•  stosowania przemocy wobec koleżanek, kolegów
•  świadomej dewastacji mienia internatu
•  spożywania alkoholu i przebywania na terenie internatu w stanie po spożyciu alkoholu
• dystrybucji i używania narkotyków
• zachowania zagrażającego bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu .

VI.    Postanowienia końcowe.

1.    Internat ma własny stempel o treści
INTERNAT
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im gen dr. Romana Abrahama
ul. Kaliska 2a, tel. 61 4360 515
62-300 Września


2.Powyższy Regulamin stanowi integralną część Statutu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Załączniki:
•  Rozkład Dnia,

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl