facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Pedagog szkolny

Pedagog szkolny w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących:

• Jest rzecznikiem praw ucznia w szkole czyli broni, chroni, pomaga, dodaje odwagi i wspiera w przezwyciężaniu szkolnych i życiowych trudności.

• Na wniosek ucznia, rodziców, nauczycieli organizuje różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które są dostosowane do potrzeb ucznia.

• Rozpoznaje indywidualne problemy szkolne uczniów i wnioskuje o zabezpieczenie im różnych form pomocy.

• Współpracuje z organizacjami samorządowymi i instytucjami wspierającymi rodzinę w zabezpieczeniu pomocy uczniom.

• Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów i rodziców w ramach programów profilaktycznych realizowanych w szkole.

• Na wniosek Dyrektora Szkoły prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

• Współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi w zakresie diagnozy problemów szkolno-wychowawczych uczniów.

• Aktywnie uczestniczy w promocji Szkoły na spotkaniach zawodoznawczych z uczniami okolicznych gimnazjów.

• Rozpoznaje potrzeby socjalno-bytowe uczniów i zabezpiecza im pomoc ( stypendia, zapomogi, posiłki itp.)

• Służy radą i pomocą rodzicom oraz nauczycielom w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych.

• Prowadzi pedagogizację rodziców na spotkaniach w wybranych klasach.

• Przewodniczy pracy Zespołu Wychowawczego Szkoły.

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl