facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.
Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, ul. Kaliska 2a. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, ul. Kaliska 2a zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących we Wrześni
o nazwie www.zstio-wrzesnia.pl/


 

Data publikacji strony internetowej: 2018.02.13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.02.13.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

   

   Oświadczenie sporządzono: 2020-09-14.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: zstio-wrzesnia.pl

    Osobą kontaktową jest Kinga Wojciechowska: administracja@zstio-wrzesnia.pl Kontaktować można
    się także dzwoniąc na numer telefonu
    61 4360 515. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. ZSTiO we Wrześni powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
    W przypadku, gdy Szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
    Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

     

    Dostępność architektoniczna

    Budynek A

    1. Opis dostępności wejścia do budynku.

     Do budynku prowadzą trzy wejścia, jedno główne od strony ul. Opieszyn wejście z placu, drugie
     od strony
     szczytu budynku i trzecie wejście piwnicą. Ze szczytu budynku wejście jest możliwe wprost z poziomu terenu (podjazd dla niepełnosprawnych). Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

    2. Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

     Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. Brak windy.

    3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
     W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
     Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

    5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

     Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

    Budynek B

    1. Opis dostępności wejścia do budynku.

     Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia: główne od ulicy Kaliskiej, drugie szczytowe od strony osiedla od ulicy Legnickiej. Do obu wejść prowadzą schody. Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

    2. Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

     Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. Brak windy.

    3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

     W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

     Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone są przed budynkiem B na parkingu przy ul. Kaliskiej.

    5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

     Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

      

    Sala gimnastyczna

    1. Opis dostępności wejścia do budynku.

     Do budynku prowadzą dwa wejścia: przez łącznik od ulicy Opieszyn, drugie szczytowe od strony stadionu. Do wejścia szczytowego prowadzą schody. Wejście przez łącznik jest możliwe wprost
     z poziomu terenu (brak schodów).
     Budynek jest dwukondygnacyjny.

    2. Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

     Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. Brak windy.

    3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

     W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

     Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

    5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

     Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.


     

    Dane teleadresowe:

    Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Kaliska 2a, 62-300 Września

    adres e-mail: administracja@zstio-wrzesnia.pl

    nr tel.: 61 4360 515 (centrala)

    Zespół Szkół Technicznych
    i Ogólnokształcących
    im. gen. dr. Romana Abrahama
    we Wrześni
    ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
    e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
    internet: www.zstio-wrzesnia.pl
    Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
    w godz. 7.00-15.00
    © Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
    Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl