facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Aktualnosci

Przetarg nieograniczony na Modernizacja dachu sali gimnastycznej w ZSTiO

data dodania: poniedziałek 27 sierpnia 2018

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. gen. dr. Romana Abrahama

ul. Kaliska 2a, 62-300 Września

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

Modernizacja dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących we Wrześni

 

 

Termin wykonania umowy: do 31 dni od zawarcia umowy


 

Wadium: 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)


 

Termin składanie ofert: do 10 września 2018 roku

w siedzibie Zamawiającego do godz. 10:00


 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 10 września 2018 r. o godz. 10:15.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.


 

Kryterium oceny ofert:

Cena - 60 %

Termin realizacji - 40%


 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem Ogłoszenie nr 608520-N-2018 z dnia 2018-08-27 r.


 


Ogłoszenie o zamówieniu BZP

SIWZ - Modernizacja dachu sali gimn.

Załacznik 1 - formularz ofertowy

Załacznik 2 - ośw. art.25a ust.1

Załacznik 3 - wykaz robót budowlanych 

Załacznik 4 - ośw. dot. osób 

Załacznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5 - wzór umowy
 
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl