facebook youtube
Obecnie znajdujesz się: Aktualnosci

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. kadrowych

data dodania: czwartek 4 lipca 2019

Konkurs na stanowisko urzędnicze

samodzielny referent ds. kadrowych

w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni ogłasza konkurs na stanowisko:

 

SAMODZIELNY REFERENT ds. KADROWYCH

 

1.Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy)

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama

we Wrześni, 62-300 Września, ul. Kaliska 2a, woj. wielkopolskie, tel.61 4360-515

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

Samodzielny referent ds. kadrowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni.

 

3. Warunki niezbędne przystąpienia do konkursu i związane ze stanowiskiem:

Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

 

a)

 • posiada obywatelstwo polskie,

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • posiada wykształcenie wyższe lub co najmniej średnie,

 • posiada kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe i co najmniej 2-letni staż pracy

przy wykształceniu wyższym lub 4-letni przy wykształceniu średnim do wykonywania pracy na ww. stanowisku,

 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

 

b) wymagania dodatkowe:

 

 • doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych,

 • praktyczna znajomość zagadnień kadrowych,

 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy (Kodeks Pracy),

 • znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela,

 • biegła znajomośćpakietu biurowego MS OFFICE,

 • biegła znajomość programu kadrowego KADRY VULCAN, programu SIO i programu sprawozdawczego GUS,

 • dokładność i rzetelność oraz dobra organizacja pracy,

 • samodzielność, komunikatywność i umiejętność sprawnego podejmowania decyzji,

 • wysoka kultura osobista.

 

 

4. Zakres obowiązków na stanowisku samodzielny referent obejmuje :

 

Sprawy kadrowe:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników zgodnie ze stosownymi

przepisami - Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela,

 • obsługa programu Kadry VULCAN,

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu stanu i ruchu kadrowego,

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla celów GUS,

 • przygotowywanie, weryfikacja i wprowadzanie danych do SIO,

 • obsługa kadrowa w zakresie poprawności przygotowywanych dokumentów,

 • przygotowywanie umów dla nauczycieli i pracowników szkoły,

 • przygotowywanie świadectw pracy i dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy,

 • prowadzenie akt personalnych wszystkich pracowników szkoły,

 • bieżące ustalanie wynagrodzeń i dodatku za staż pracy związanych z ukończeniem lat pracy pracowników,

 • prowadzenie ewidencji szkoleń w zakresie bhp i ppoż.,

 • kompletowanie dokumentów pracowników odchodzących na emeryturę – rentę i kierowanie ich do ZUS,

 • kompletowanie dokumentów wymaganych do wypłat nagród jubileuszowych,

 • zamawianie i wydawanie legitymacji służbowych nauczycielom,

 • prowadzenie ewidencji aktualnych badań lekarskich i przechowywanie książeczek zdrowia pracowników,

 • prowadzenie kart ewidencji wyposażenia (odzieży roboczej, sprzętu ochronnego),

 • wykonywanie obowiązków związanych z ubezpieczeniem pracowników Zespołu,

 • prowadzenie i ustalanie urlopów pracowników administracji i obsługi,

 • sporządzanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników do innej jednostki,

na renty lub emerytury,

 • prowadzenie na bieżąco rejestru czasu pracy, absencji chorobowej i urlopów,

 • obsługa biurowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Środki trwałe:

 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla całego sprzętu znajdującego się na terenie szkoły,

 • sporządzanie wywieszek spisów inwentarza oraz ich bieżącą aktualizację,

 • rozliczanie inwentaryzacji i ustalenie stanu faktycznego,

 • oznakowanie sprzętu,

 • sporządzanie protokołów wybrakowania sprzętu,

 • prowadzenie ewidencji amortyzacji środków trwałych.

 

Składnica akt:

 • prace nad zasobem składnicy akt,

 • udostępnianie akt,

 • brakowanie akt.

 

 

5. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać wymagane dokumenty:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list motywacyjny),

 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje

o stażu pracy,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia (dyplomy, świadectwa, certyfikaty),

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

oraz wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków),

 • oświadczenie o tym, że stan zdrowia kandydata pozwala na wykonywanie pracy

na stanowisku samodzielny referent ds. kadrowych,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).”

 

6. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

 

Komplet dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami należy składać, w nieprzekraczalnym terminie do 19 lipca 2019 r. do godz. 15:00, w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (decyduje data wpływu). Dokumenty należy składać
w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze – samodzielny referent”. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana prze dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

mgr Damian Hoffmann 

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni
ul. Kaliska 2a, tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829,
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
internet: www.zstio-wrzesnia.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
© Copyright 2018 www.zstio-wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl