Rekrutacja

rekrutacja

Poznaj ogólne zasady rekrutacji, zobacz w jakim kierunku chcesz się kształcić ...

Zobacz więcej ...

Egzaminy zewnętrzne

rekrutacja

Matura, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe...

Zobacz więcej ...

 Informacje o konkursach


POWIATOWY KONKURS PIOSENKI

mikrofon

AKTUALNOŚĆ!
Fundacja Dzieci Wrzesińskich i Burmistrz Wrześni przy współudziale Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni zapraszają do wzięcia udziału w XVII POWIATOWYM KONKURSIE PIOSENKI, który odbędzie się 13, 14 czerwca (przesłuchania) i 15 czerwca 2016 r. o godz 10:00 Koncert Galowy we Wrzesińskim Ośrodku Kultury ul. Kościuszki we Wrześni.

Wykonawca przygotowuje jedną dowolną piosenkę w języku polskim. Konkurs przeznaczony jest dla solistów, duetów, zespołów wokalnych, chórów. Dopuszczalny jest występ a capella z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycznym (CD, MC, MD).

Zgłoszenia do 7 czerwca 2016 r. Kontakt: p. Grażyna B. Augustin, p. 107, bud A. (lub FB)

 


BAJKOWY KONKURS

Napisz bajkę z morałem o BEZPIECZEŃSTWIE (prozą lub wierszem) i wygraj publikację swojego tekstu opatrzoną kolorową grafiką. Maksymalna długość tekstu: 10 000 znaków! Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2016. Głównym organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Kontakt: p. Grażyna B. Augustin, bud A., p. 107 lub FB.

bajkowy konkurs

AKTUALNOŚĆ!


KONKURS "POLSKA W NATO"! WEŹ UDZIAŁ!

NATO

AKTUALNOŚĆ!

W związku z organizowanym w dniach 8-9 lipca br. w Warszawie Szczytem NATO w poszczególnych województwach odbędą się imprezy towarzyszące temu wydarzeniu. I tak w Poznaniu zaplanowano na 9 lipca okolicznościowy piknik na Cytadeli. W jego ramach odbędzie KONKURS "POLSKA W NATO" firmowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy. Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa i pokoju na świecie, wiedzy o NATO i miejscu Polski w światowych strukturach bezpieczeństwa oraz kształtowanie postawy patriotycznej młodego pokolenia.
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów interesujących się
problematyką wielostronnych stosunków międzynarodowych, historią, wiedzą o społeczeństwie, etc.

Spotkanie odbędzie się 9 lipca 2016 na poznańskiej Cytadeli. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Kontakt: p. Grażyna B. Augustin lub nauczyciele historii i WOS-u.

(Dysponujemy zagadnieniami konkursowymi i bibliografią)


III Wielkopolski Konkurs Kryminalny

zbrodnia

ODBYŁ SIĘ (ARCHIWUM)

 1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu.

 1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego.

 2. Uczestnicy Konkursu mają do wyboru następujące formy wypowiedzi wykonane w technice dowolnej:                                                                                                                                                                                                                           opowiadanie kryminalne (praca literacka o objętości do 6 str. A4 – Times New Roman 12                                                                                        portret ulubionego detektywa (praca plastyczna, technika dowolna, format A4)                                                                                                         zdjęcie z aurą tajemniczości (fotografia, technika dowolna, format A4)

 3. Każdy z uczestników może nadesłać na Konkurs tylko jedną pracę – prace nie mogą być wykonane grupowo.

 4. Zgłaszane prace muszą być oryginalne, nie mogą być wcześniej nagradzane i publikowane.

 5. Prace nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub wykonane niezgodnie z założonym formatem nie będę oceniane.

 1. Przy ocenie prac brane pod uwagę będą nowatorskie podejście do tematu, oryginalność formy i dostosowanych do niej technik wykonania, walory estetyczne i etyczne.

 2. Lista laureatów ogłoszona zostanie do dnia 20 maja 2016 r. na stronie internetowej szkoły: www.zsken.pl oraz drogą mailową.

Kontakt: p. Grażyna B. Augustin, p. 107, bud. A lub FB


23. Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

piosenka obcojęzyczna

ODBYŁ SIĘ (ARCHIWUM)

11 marca 2016 we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbędzie się 23. edycja Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej organizowana przez Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni. Wykonawcy zaprezentują swoje umiejętności w następujących kategoriach: "soliści i zespoły wokalne" oraz "zespoły muzyczne". W każdej z nich jury przyzna Grand Prix i dwa kolejne miejsca - łacznie 6 nagród. Zgłoszenia do 22 lutego 2016. Zapraszamy do udziału!

Kontakt: Grażyna B. Augustin (p. 107, bud. A)


Międzyszkolny konkurs fotograficzny "Września - moje miasto"

konkurs fotograficzny

ODBYŁ SIĘ (ARCHIWUM)

I. Organizator konkursu jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. R. Abrahama we Wrześni pod patronatem honorowym Starosty Wrzesińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Września; patroni medialni i współpraca merytoryczna: tygodnik „Wiadomości Wrzesińskie” i „Radio Września”.

II. Cel i tematyka konkursu to rozwijanie umiejętności obserwacji przez młodzież otaczającego ich świata (tym razem ograniczonego do miasta Wrześni). Rozwijanie pasji fotografowania poprzez rejestrowanie ciekawych i niezwykłych miejsc, w których młodzież bywa i spędza swój wolny czas.

III. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy zainteresowani fotografią uczniowie uczęszczający do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Wrześni.

IV. Udział w konkursie polega na samodzielnym wykonaniu następujących form prac: - zestaw 3 fotografii (format nie mniejszy niż 15x26 cm) - reportaż zawierający maksymalnie 5 zdjęć (format nie mniejszy niż 15x26 cm) 1. Szkoła może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac kolorowych lub czarno - białych ( po wstępnej weryfikacji przez Szkolnego Organizatora Konkursu, który dołącza listę uczestników i ilość prac). 2. Każda fotografia powinna zostać opisana na odwrocie ołówkiem i zawiera:
- dane personalne autora (imię, nazwisko, klasa, szkoła) - tytuł pracy
- datę i miejsce wykonania fotografii - data zrobienia fotografii nie może być starsza niż dzień ogłoszenia konkursu ( 1.02.2016 r. ) 3. Prace będą przyjmowane do 30 kwietnia 2016 r. 4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach konkursu najpóźniej do 1 czerwca 2016 r. i zaproszeni na wystawę pokonkursową oraz wręczenie nagród (dokładny termin zostanie podany w późniejszym terminie).
5. Fotografie biorące udział w Konkursie
nie mogą być wcześniej nagradzane oraz zgłaszane do innych konkursów. Jury konkursowe zastrzega sobie prawo ewentualnej publikacji i wykorzystania najciekawszych fotografii.
UWAGA : Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Fotografie powinny być wykonane powszechnie dostępnym sprzętem fotograficznym, dopuszcza się wykonanie zdjęć smartfonem. (z zachowaniem rozdzielczości gwarantującej odpowiednią „czytelność zdjęcia”. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza
fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcia niespełniające wymagań konkursowych zostaną zdyskwalifikowane.
6. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach.

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu: 1.Wszystkie nadesłane zdjęcia podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny , biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze po trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce (w dwóch kategoriach wiekowych - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne).
4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. O decyzji Jury osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione przez Szkolnego Organizatora Konkursu.
7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.zstio-wrzesnia.pl
8. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy, która odbędzie się w ZSTiO we Wrześni ( termin zostanie podany później - na stronie internetowej szkoły)

V. Nagrody  1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody: za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia –  dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej oraz nagrody niespodzianki od sponsorów.

VI. Postanowienia końcowe: 1. Uczestnik z chwilą nadesłania prac na konkurs oświadcza, że: - akceptuje niniejszy regulamin - jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział w powstawaniu prac na udział w Konkursie, oraz ewentualne publikacje,

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych na fotografiach na potrzeby niniejszego Konkursu,

2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.zstio-wrzesnia.pl
3. Konkurs jest bezpłatny, nagrody pochodzą od sponsorów.
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu. 5. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.
6. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki; prace biorące udział w Konkursie nie będą zwracane.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie Konkursu.

Organizator i koordynator konkursu

Ewa Podsiadła - Adamczyk


V Regionalny Konkurs Literacki „Młodzi Twórcy Literatury 2016”

literatura

ODBYŁ SIĘ (ARCHIWUM)

  Organizatorzy:

Polonistki i bibliotekarki ZSP nr1 w Jarocinie, Starostwo Powiatowe w Jarocinie, opiekun medialny – „Gazeta Jarocińska”

Termin i miejsce:

Termin składania prac konkursowych – 05.02. 2016 roku,

Finał Konkursu odbędzie się 10.03.2016r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie o godzinie 1230.

 Uczestnictwo:

Uczestnikami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z regionu Południowej Wielkopolski, ilość uczestników z poszczególnych szkół – dowolna, uczestnicy są zobowiązani przesłać drogą elektroniczną do dnia 05.02.2016 roku prace literackie wcześniej niepublikowane i nienagradzane. Uczestnicy mają do wyboru jedną z dwóch kategorii:  proza – do 5 stron maszynopisu, poezja – 1 lub 2 teksty poetyckie, tematyka prac konkursowych dowolna, zgłoszenie udziału w Konkursie powinno także zawierać: imię i nazwisko autora oraz jego adres e-mailowy, adres e-mailowy szkoły, nazwisko nauczyciela nadzorującego.nazwę szkoły.

Kryteria oceny:

Walory artystyczne nadesłanych tekstów, oryginalność ujęcia tematu, bogactwo wyobraźni, poprawność językową.

Przebieg Konkursu:

Przesłane prace zostaną przez jury ocenione do dnia 01.03. 2016 roku,o wynikach uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową. Finał Konkursu z wręczeniem nagród oraz odczytaniem nagrodzonych utworów odbędzie się 10.03. 2016 r. o godz. 12.30 w Auli ZSP nr1 w Jarocinie, na Galę wręczenia nagród zapraszamy wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych uczestników Konkursu wraz z opiekunami; koszty dojazdu pokrywa uczestnik konkursu, nagrodzone teksty zostaną opublikowane na stronie internetowej ZSP nr 1 w Jarocinie oraz w „Gazecie Jarocińskiej”.

KONTAKT: poloniści uczący w danych klasach


VII FESTIWAL PIOSENKI MIŁOSNEJ "Każdemu wolno kochać"

piosenka miłosna

ODBYŁ SIĘ (ARCHIWUM)!

TERMIN: 9 lutego (wtorek) 2016, godz. 9.00

ORGANIZATOR: Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni

MIEJSCE: Wrzesiński Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 21

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- max. 3 uczniów reprezentujących jedną szkołę

- wykonanie polskiej piosenki o tematyce miłosnej (podkład muzyczny, własny akompaniament, acapella)

- zespoły (duety, chóry) tworzą wyłącznie uczniowie zgłaszanej szkoły

ZGŁOSZENIA: do 15 stycznia 2016

Kontakt: p. Grażyna B. Augustin, p. 107, bud. A (lub FB)


III edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie

 

BEZPIECZEŃSTWO WOKÓŁ MNIE

bezpieczeństwo

AKTUALNOŚĆ!

Organizatorami konkursu są: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu oraz WOPR województwa wielkopolskiego Oddział Miejsko – Powiatowy w Poznaniu.

 1. I etap konkursu organizowany jest w szkole, która wyraziła chęć uczestnictwa w konkursie. Dyrektor placówki zobowiązany jest do przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji w oparciu o przesłany przez Organizatora konkursu test. (Test zostanie przesłany drogą elektroniczną, po potwierdzeniu przez szkołę uczestnictwa w konkursie)

 2. Dyrektor przesyła zgłoszenie udziału uczniów w konkursie do Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu do dnia 18 grudnia 2015 r.

 3. Etap szkolny zostanie przeprowadzony w dniu 4 lutego 2016 r. o godzinie 10:00.

 4. Etap szkolny trwa 45 minut (ewentualna dogrywka 10 minut)

 5. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową.

 6. Test obejmować będzie wiedzę z zakresu podstawy programowej nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych z następujących przedmiotów: edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym.

 7. Wyniki z przeprowadzonego etapu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora Konkursu, tj. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu) do dnia 10 lutego 2016

 1. Etap wojewódzki zostanie przeprowadzony w dniu 5 marca 2016 r., o godz. 10.00

 2. Część teoretyczną stanowi test , który będzie składał się z 40 pytań z zakresu:

  1. podstawy programowej nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych z następujących przedmiotów: edukacja dla bezpieczeństwa oraz wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym – 15 pytań

  2. wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu ruchu drogowego, bezpieczeństwa na kąpieliskach oraz bezpieczeństwa i higieny pracy – 8 pytań

  3. wiedzy na temat podstaw funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa publicznego – 12 pytań

  4. znajomości terminologii, związanej z organizacją służby wojskowej – 5 pytań

 3. Szczegółowy wykaz literatury dotyczącej pkt. 6b i 6c (wybór aktów prawnych) zostanie podany uczestnikom po przesłaniu zgłoszenia do udziału w konkursie.

 4. Część praktyczna obejmuje sprawdzenie umiejętności z zakresu znajomości udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 5. Finaliści oraz osoby towarzyszące uczestniczące w konkursie przyjeżdżają na koszt własny.

 6. O szczegółach zasad rozgrywania etapu finałowego, szkoły zostaną poinformowane w osobnym piśmie.

NAGRODY

 1. Nagrodzeni zostaną wszyscy uczestnicy konkursu biorący udział w etapie wojewódzkim.

 2. Za zdobycie pierwszego miejsca przewiduje się: indywidualną nagrodę rzeczową: laptop.

 3. Za zdobycie drugiego miejsca: indywidualną nagrodę rzeczową: tablet.

 4. Za zdobycie trzeciego miejsca: indywidualną nagrodę rzeczową: telefon komórkowy.

 5. Wszyscy uczestnicy finałowej części konkursu biorą udział w losowaniu pamiątkowych nagród.

 6. Zespół, który uzyska najlepszy rezultat w części praktycznej zostanie uhonorowany nagrodą, ufundowaną przez WOPR

 7. Nagrodą dla drużyny z najwyższą średnią punktów w części teoretycznej jest voucher na udział w jednorazowych zajęciach ze szkolenia strzeleckiego na terenie strzelnicy szkolnej ZSM im. KEN

 8. Fundatorem nagród na szczeblu wojewódzkim są organizatorzy i partnerzy konkursu.

CHĘTNYCH DO UDZIAŁU PROSIMY O KONTAKT, p. Grażyna B. Augustin, (p. 107, bud. A) lub FB


KONKURS MUZYKI INSTRUMENTALNEJ

instrumentalnie

ODBYŁ SIĘ (ARCHIWUM)

XVI Międzypowiatowy Przegląd Talentów Muzycznych - Środa Wielkopolska 2015

Przegląd odbędzie się dnia 28 listopada 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Środzie Wlkp. Przedmiotem przeglądu jest wykonanie dwóch utworów z repertuaru muzyki poważnej różnych epok (w tym jeden może być z repertuaru muzyki jazzowej), na wybranym przez kandydata instrumencie. Dla muzyków grających na keyboardach dopuszczalne są utwory z repertuaru muzyki rozrywkowej. Organizatorami konkursu są: Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Środzie Wielkopolskiej.

Zgłoszenia kandydatów i laureatów należy przesłać do dnia 10 listopada 2015 r. Kontakt (informacje): p. Grażyna B. Augustin, p. 107, bud. A.


konkurs dziennikarski

ODBYŁ SIĘ (ARCHIWUM)

Organizatorami konkursu są: Redakcja MiM Poznań (jednostka organizacji MiM – Media i Młodzież z siedzibą we Wrocławiu), Redakcja Inne Spojrzenia i Stowarzyszenie „Młodzi dla Poznania”. Konkurs realizowany jest za pomocą strony internetowej – www.konkurs.mimcity.pl. Trwa do 01.12.2015 roku. Uczestnikiem konkursu może być osoba w wieku 16-21 lat, zamieszkała lub ucząca się na terenie województwa wielkopolskiego. Aby wziąć w nim udział należy przesłać pracę konkursową w specjalnym formularzu, znajdującym się na stronie internetowej – www.konkurs.mimcity.pl, a następnie załączyć odpowiednie dane osobowe i kontaktowe. Jako pracę konkursową zgodną z regulaminem i zasadami konkursu określa się:
Artykuł (minimum 4000 znaków).
Blog (z zawartością tekstów o pojemności 3500 znaków).
Stronę internetową (minimum 3500 znaków).
Reportaż (minimum 4000 znaków).
Wywiad (minimum 5000 znaków).
Esej (minimum 6000 znaków).
Felieton (minimum 2000 znaków)
Filmik video (nie krótszym niż 6 minut).
3. Do pracy konkursowej, w formularzu internetowym, należy załączyć: imię i nazwisko autora, datę urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwę szkoły.
REGULAMIN: www.konkurs.mimcity.pl,
SZCZEGÓŁY i POMOC: p. Grażyna B. Augustin, p. 107, bud. A.


KONKURS PIOSENKI "W DUSZY GRA"

nutki

ODBYŁ SIĘ (ARCHIWUM)

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w KONKURSIE PIOSENKI "W DUSZY GRA" organizowanym przez Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
•Prezentacja utworów z repertuaru zespołów i artystów polskich
•Uczestnicy konkursu prezentują dwa utwory 
•W konkursie biorą udział wyłącznie soliści, którzy prezentują dwie piosenki w języku polskim i mogą reprezentować tylko jedną instytucję, czyli solista podczas eliminacji może wystąpić tylko raz.
•Łączny czas prezentacji jednego uczestnika nie może przekroczyć 10 minut
JURY W SKŁADZIE:
- Justyna Majkowska – kobiecy głos z wielkiej konstelacji Ich Troje. Razem z zespołem wyśpiewała największe przeboje, takie jak "Powiedz" czy "Keine Grenzen". Dwa razy reprezentowała Polskę na Festiwalu Piosenki Eurowizji, w tym w 2003 roku w Rydze, zajmując razem z grupą Ich Troje wysokie, siódme miejsce. Po odejściu z zespołu wydała krążek "Nie czekam na cud" razem ze swoją macierzystą formacją Erato. Jej kolejna solowa płyta – "Zakochana od jutra" w 2012 roku została nominowana do prestiżowej nagrody European Independent Album of the Year obok krążków takich artystów jak Selah Sue czy Adele. W tym samym roku razem z Małgorzatą Kożuchowską i Pawłem Królikowskim zaśpiewała na krążku "By starczyło czasu na miłość" do tekstów zduńskowolskiego poety – księdza Marka Chrzanowskiego. Na co dzień Justyna pracuje w szkole specjalnej z dziećmi autystycznymi i zbiera materiał na kolejną płytę.

- Piotr Nowak – muzyk , wokalista , właściciel studia nagrań ABB-studio. Współpracuje z wieloma zespołami. Wokalista Roberta Chojnickiego, klawiszowiec Felicjana Andrzejczaka i Najlepszego przekazu w mieście. Wokalista w duecie z Rui Carlos Ferreira ex Bad boys blue.Kompozytor, realizator dźwięku.

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ: 6 listopada 2015. Kontakt: p. Grażyna B. Augustin (p. 107, bud. A lub facebook)


XV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ REPORTAŻU

pióro

ODBYŁ SIĘ (ARCHIWUM)

Już po raz piętnasty organizowany jest Ogólnopolski Turniej Reportażu dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wandy Dybalskiej. Zachęćmy młodzież słowami: Wyjdźcie z domu! Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest i wiele innych – zabrzmi to banalnie, ale jednak to świat wirtualny zawładnął umysłami młodych ludzi. Wszyscy są mobilni, szybcy i wszechwiedzący. Podejmujemy się wyzwania i mówimy Sprawdzam! Podwórko, klatka schodowa, dzielnica, miasto, problem społeczny. Ile, młodzi ludzie, wiecie i rozumiecie z otaczającego Was świata? Co Was intryguje, co zadziwia, co przeraża. Wyjdźcie z domu, poznawajcie, dociekajcie. Pikanterii reporterskim zmaganiom dodadzą oczywiście nagrody. Zwycięskie prace zostaną wydrukowane w Gazecie Wyborczej. Najlepsi młodzi reportażyści wraz z opiekunami spędzą dwa dni we Wrocławiu. Wezmą udział w warsztatach dziennikarskich i spotkaniach autorskich. Poznają Wrocław. Nagrody wręczą im najważniejsi Dolnego Śląska: prezydent Wrocławia, wojewoda i marszałek województwa, kurator oświaty. Organizatorem Turnieju jest Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu. Pełny regulamin tegorocznej edycji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na naszej stronie www.TurniejReportazu.pl. Termin składania prac: 30 listopada 2015

 Kontakt: p. Grażyna B. Augustin, p. 107 (bud. A) lub poloniści


KONKURS WOJSKOWO-HISTORYCZNY „BITWA O ANGLIĘ”
Zapraszamy chętnych do udziału! 

ODBYŁ SIĘ (ARCHIWUM)

Informujemy, że Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Główny organizuje, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wspólnie z Dowództwem 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego szereg przedsięwzięć upamiętniających 75. rocznicę Bitwy o Anglię. Jednym z tych przedsięwzięć jest KONKURS WIEDZY LOTNICZEJ Z BITWY O ANGLIĘ, ze szczególnym zwróceniem uwagi na udział w niej polskich pilotów i formacji lotniczych, w tym związanych z Poznaniem i Wielkopolską. Organizatorzy nie określają zakresu literatury na ten temat. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Reprezentacje szkolne powinny składać się z trzech zawodników. Prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa i indywidualna.

Finał wojewódzki odbędzie się 9 czerwca 2015 o godz. 12.00 w sali WUW w Poznaniu. Dla zwycięzców indywidualnych i zespołowych przewidziane są nagrody, które wręczone będą w czasie Dni Otwartych Koszar na lotnisku Krzesiny w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Ponadto laureaci będą zaproszeni do zwiedzenia Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz udziału w uroczystościach w Cierlicku.

Kontakt: p. Grażyna B. Augustin (s.107, bud. A) lub nauczyciele historii (ZSTiO Września)

Bitwa o Anglię foto


 Wspólnie przelana krew wytwarza najsilniejsze więzy.

Gen. Władysław Anders

Regulamin konkursu historyczno – literackiego

Ocalić od zapomnienia -

okupacja we wspomnieniach rodzinnych

ODBYŁ SIĘ (ARCHIWUM)

 1. Tematem konkursu są wspomnienia członków rodziny, znajomych - ich wkład w odzyskanie niepodległości przez Polskę oraz kontynuacja tych tradycji przez młode pokolenie.
 2. Organizatorem konkursu jest IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu w ramach projektu edukacyjnego Z wojskowym plecakiem przez świat.
 3. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Poznania i Wielkopolski.
 4. Forma literacka prac konkursowych jest dowolna (np. felieton, esej, opowiadanie itp.). Mile widziane prace zawierające w miarę możliwości zdjęcia, kserokopie dokumentów itp.
 5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi.
 6. Proszę o zgłoszenie placówki do uczestnictwa w konkursie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy (w liczbie jednego egzemplarza) w ilości stron min. 2 a max 5, w formie znormalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman, rozmiar 12) oraz tej samej pracy w wersji elektronicznej, a także noty o autorze (imię, nazwisko, adres szkoły, e-mail szkoły, numer telefonu kontaktowego oraz imię i nazwisko opiekuna). Powyższe limity nie dotyczą zdjęć i dokumentów.
 1. Konkurs potrwa od 15 lutego do 31 maja 2015 (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Prace należy nadsyłać na adres: IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Libelta, ul. Warzywna 24, 61-658 Poznań.
 3. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na konkurs ponosi jego uczestnik.
 4. Nadsyłając prace na konkurs, autor wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imienia, nazwiska, miejsca pracy autora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926, ze zm).
 5. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium.
 7. Prace nie będą odsyłane do uczestnika konkursu i w całości przechodzą na własność organizatora.
 8. Do przydzielania nagród uprawnione jest jury powołane przez organizatorów konkursu.
 9. Kryteria oceniania:
 • poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni,
 • oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja,
 • poprawność językowa,
 • estetyka pracy,
 • autorem pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela.
 1. Laureat konkursu zostanie wyłoniony przez jury większością głosów, następnie poinformowany o tym drogą pisemną.
 2. Lista laureatów konkursu podana zostanie na stronie szkoły www.9lopoznan.pl
 3. Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują dyplomy oraz nagrody.
 4. Na uroczystą galę podsumowującą konkurs zostaną zaproszeni laureaci oraz ich opiekunowie.
 5. O terminie uroczystej gali podsumowującej konkurs organizatorzy poinformują zainteresowanych drogą pisemną lub telefoniczną.                                                                                                                       Kontakt: p. Grażyna B. Augustin, p. 107, bud. A.

TALENTY grafika

Prezentacje Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września

„TALENTY – 2015”

ODBYŁY SIĘ (ARCHIWUM)

Prezentacje obejmują działania w zakresie twórczości: plastycznej, fotograficznej, muzycznej tanecznej, recytatorskiej, małych form teatralnych, literackiej i wydawniczej.

Termin zgłaszania uczestnictwa i składania prac upływa 27 marca 2014 r.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z p. Grażyną Beatą Augustin, p. 107 (bud. A).


NUTKA

VI FESTIWAL PIOSENKI MIŁOSNEJ „Miłość ci wszystko wybaczy…”
12 LUTEGO 2015, Wrzesiński Ośrodek Kultury godz. 9.00. Szkoła może wytypować do konkursu maksymalnie trzech uczestników. Zespół (w tym duet, chór) – tworzą uczniowie zgłaszanej szkoły. Chętni przygotowują prezentację jednej polskiej piosenki, którą wykonują z podkładem muzycznym (melodia), własnym akompaniamentem lub a capella. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z p. Grażyną B. Augustin, p. 107 (bud. A) - do 13 stycznia 2015.

III edycja konkursu „Gen. bryg. dr Roman Abraham i dzieje polskiej kawalerii”

ODBYŁ SIĘ (ARCHIWUM)


Abraham fotkaZ związku ze zbliżającą się 124. rocznicą urodzin gen. dr. Romana Abrahama - patrona Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni planowane jest przeprowadzenie III edycji konkursu historycznego „Gen. bryg. dr Roman Abraham i dzieje polskiej kawalerii”. Wezmą w nim udział przedstawiciele klas pierwszych liceum i technikum. Konkurs będzie miał charakter testu pisemnego z 30 zagadnieniami tematycznymi. Materiały pomocnicze dostępne są m.in. w bibliotece szkolnej, w internecie (także na stronie szkoły w zakładce „O szkole”). Konkurs odbędzie się na początku marca 2015. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt z nauczycielami historii (do 30 stycznia 2015 r).

 

 


Początek strony